Home » Spelvoorwaarden

– Op deze actie zijn de bepalingen inzake een klein promotioneel kansspel zoals vastgelegd in de gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. Meer informatie kan je hier vinden.
– Het doel van deze actie is de promotie van de Facebookpagina van onlinewinnen.nl en om de deelnemer – bij wijze van promotie – de gelegenheid te geven om mee te dingen en kans te maken op de gestelde prijs.
– Een ander doel van deze actie is om consumenten en de adverteerder / sponsor met elkaar in contact te brengen.
– Iedere deelnemer aan deze actie kan in aanmerking komen voor de ter beschikking gestelde prijs.
– Deelname is uitsluitend mogelijk voor mensen die in Nederland woonachtig zijn.
– Deelnemers die onjuiste of onvolledige naam en/of andere gegevens insturen worden gediskwalificeerd en komen derhalve niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.
– Deelnemers onder de leeftijd van 16 jaar dienen vooraf toestemming te verkrijgen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
– Deelname is mogelijk tot 31-12-2019.
– U kunt maximaal 1 keer per week deelnemen aan deze actie.
– Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Onlinewinnen.nl om hun namen en woonplaats, alsmede mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.
– Onlinewinnen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitingen van derden welke gebruik maken van de door Onlinewinnen.nl ter beschikking gestelde gegevens.
– Onlinewinnen.nl behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Spelvoorwaarden en het Privacy Statement. De actuele spelvoorwaarden en het actuele Privacy Statement zijn bij elke deelname te raadplegen. Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de actuele voorwaarden.
– In alle gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Onlinewinnen.nl.
– Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
– Het besluit van Onlinewinnen.nl is niet voor beroep vatbaar.

NIEUWSBRIEVEN

  • – Deelnemers ontvangen de gratis nieuwsbrief en/of andere uitingen van Onlinewinnen.nl en/of van door haar geselecteerde partners.

PRIJS

  • – Onlinewinnen.nl hanteert een maximale waarde van 250 EURO voor de prijs.
  • – Er wordt per spelperiode 1 prijswinnaar getrokken.

– Indien van toepassing zal Onlinewinnen.nl de afdracht van de kansspelbelasting voor haar rekening nemen. 
– Onlinewinnen.nl heeft als richtlijn om binnen 30 dagen na afloop van deze actie de prijswinnaar bekend te maken.
– De trekking van de prijswinnaar van deze actie geschiedt op onpartijdige wijze.
– Onlinewinnen.nl is gerechtigd om een andere gelijkwaardige of gelijksoortige alternatieve prijs aan te bieden of de waarde van de prijs in contanten uit te keren.
– Kiest de prijswinnaar er persoonlijk voor om de prijs in contanten uitgekeerd te krijgen, dan zal de uitkering de helft van de waarde van de prijs in contanten bedragen.
– De prijswinnaar wordt persoonlijk benaderd en wordt tevens gepubliceerd op de website www.onlinewinnen.nl en Facebook, en uiterlijk op 31-01-2020.
– De prijswinnaar heeft maximaal 90 dagen het recht om de prijs te incasseren. Na 90 dagen vervalt het recht op de prijs.